மதங்களை உடலால் அடையாளம் காண முடியுமா ? CAN WE AUTHENTICATE HUMAN BY RELIGION