மனித உடல் பாகங்களை சீர்படுத்தும் உணவும் – மாற்று உணவு முறையும்தான் மருத்துவம் எனப்படுகிறது. இந்த பகுதியில் மருத்துவ கல்வி பயிலாதவர்களும் புரியும்விதத்தில் மருத்துவ செய்திகள் வெளிவரும்